kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


KORONAWIRUS (COVID-19)


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Wyciąg ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Wyciąg ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Data powstania: 2019-04-15 09:51
Data modyfikacji: 2019-04-15 09:58
Lp. Wyszczególnienie Plan budżetu na 2018 rok Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2018  % wykonania
 I DOCHODY OGÓŁEM 26.252.545,46 26.063.293,15 99,28
  bieżące 21.059.168,46 21.842.987,03 103,72
majątkowe 5.193.377,00 4.220.306,12 81,26
 II WYDATKI OGÓŁEM 29.158.596,89 25.733.471,46 88,25
  bieżące 19.944.258,98 18.324.229,19 91,88
majątkowe 9.214.337,91 7.409.242,27 80,41
 III PRZYCHODY 3.020.483,43 3.174.565,35 105,10
  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 0,00 0,00 0,00
  Nadwyżki z lat ubiegłych 2.599.463,00 2.685.465,35 103,31
  Wolne środki 421.020,43 489.100,00 116,17
 IV ROZCHODY 114.432,00 114.432,00 100,00
  Spłata kredytów i pożyczek 114.432,00 114.432,00 100,00

Dochody Gminy za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 26.063.293,15 zł, w tym:
• subwencje w kwocie 4.498.088,00 zł (17,26 % dochodów)
• dotacje/pomoc finansowa w kwocie 8.932.743,68 zł ( 34,27% dochodów)
• dochody własne w kwocie 12.632.461,47 zł (48,47% dochodów)

Wydatki Gminy Kobiór za 2018 rok zamknęły się w kwocie 25.733.471,46 zł, z tego wydatki bieżące na realizację ustawowych zadań Gminy w kwocie 18.324.229,19 zł, wydatki majątkowe w kwocie 7.409.242,27 zł.

W 2018 roku największe wydatki Gmina poniosła na:
• oświatę i wychowanie - kwota 6.908.786,15
• opiekę społeczną, w tym program „500 plus” - kwota 4.988.402,70
• kulturę fizyczną, w tym budowa sali gimnastycznej – kwota 1.007.277,05
• administrację – kwota 2.915.184,42
• transport, w tym drogi gminne – 4.253.236,83
• gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym gospodarka odpadami – 2.661.148,32
• gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową – 754.992,70
• kulturę – 1.138.139,11
• rolnictwo i łowiectwo (w tym budowa kanalizacji sanitarnej) – 852.912,97
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 112.066,50
• ochronę zdrowia – 128.137,98
• obsługę długu publicznego  - 13.186,73
W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku Gmina poniosła wydatki na następujące inwestycje:
1.  inwestycje kanalizacyjne w łącznej kwocie 807.123,85 obejmujące rozbudowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze obejmujące ul. Rodzinną, Promnicką, Wschodnią, ul. Olszewskiego, Leśników, Na Kąty,
2.  inwestycje drogowe w łącznej kwocie 3.495.531,91 obejmujące przebudowę ulic Jasnej, Rubinowej, Składowej, Przemysłowej, Tuwima, Plichtowickiej, skrzyżowania ul. Ołtuszewskiego z DK 1, Cichej, Wschodniej, Paproci, Poziomkowej, Wąskiej, Kobiórskiej, Rodzinnej, Na Kąty, ul. Wróblewskiego, wykonanie części chodnika przy ul. Zachodniej, budowa centrum przesiadkowego w Kobiórze oraz przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji drogowych na lata następne,
3.  inwestycje mieszkaniowe i komunalne w kwocie 180.550,64 obejmujące przyłącze do sieci gazowej ul. Centralna 59, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Rodzinnej 97, przygotowanie projektu oraz wniosku aplikacyjnego zadania pn. „Budowa mieszkań chronionych”, projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Tuwima, projekt oraz wniosek aplikacyjny zadania pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57”, wykupy, przejęcia gruntów pod drogi gminne, nabycie prawa wieczystego użytkowania działki PKP,
4.  inwestycje publiczno-administracyjne w kwocie 432.317,40 obejmujące termomodernizację budynku Urzędu Gminy, zakup platformy dla niepełnosprawnych oraz zakup serwera i kserokopiarki,
5.  inwestycje z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 54.297,69 obejmujące dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komedy powiatowej Policji w Pszczynie, wykonanie instalacji przyłącza gazowego do pomieszczeń OSP oraz zakup zestawu ratownictwa drogowego LUCAS i defibrylatora ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
6.  inwestycje oświatowe w kwocie 141.588,40 obejmujące wykonanie części ogrodzenia szkoły, budowę parkingu przy hali sportowej, zakup klimatyzacji w sali przedszkolnej, uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w przedszkolu oraz przygotowanie inwestycji dot. przebudowy boisk przy szkole podstawowej,
7.  inwestycje związane z oświetleniem ulic w kwocie 825.706,53 obejmujące budowę oświetlenia przy ulicach Starodroże, Kobiórskiej nr 44-51A, Rodzinnej, Łukowej, Leśników, Zachodniej, Olszewskiego, Cichej oraz przygotowanie dokumentacji ul. Wschodniej oraz części ul. Orlej,
8.  inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 15.330,57-  nabycie nakładów poniesionych przez Master Odpady na PSZOK,
9.  inwestycje związane z kulturą w kwocie 552.055,47 obejmujące termomodernizację budynku Gminnego Domu Kultury wraz z przebudową dachu nad salą widowiskową, klimatyzację sali widowiskowej oraz modernizacja części instalacji elektrycznej w GDK,
10.  inwestycje związane z działalnością sportową i rekreacyjną w kwocie 904.739,81 - kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze, budowa oświetlenia zewnętrznego i kręgu tanecznego w obrębie wiaty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Kobiórze.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na dzień 31.12.2018r. wynosiło 374.668,00 zł.

Sporządzili:
Wójt Gminy Eugeniusz Lubański
i
Skarbnik Gminy Gabriela Zając


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 392


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór