Jesteś tutaj: Strona główna / Opiniowanie przez mieszkańców projektu uchwały rady Gminy Kobiór w sprawie negatywnego stanowiska wobec planów budowy kopalni w lasach kobiórskich na obszarze Gminy Kobiór objętym koncesją Studzienice 1

Opiniowanie przez mieszkańców projektu uchwały rady Gminy Kobiór w sprawie negatywnego stanowiska wobec planów budowy kopalni w lasach kobiórskich na obszarze Gminy Kobiór objętym koncesją Studzienice 1

Data powstania: 2016-02-08 09:45
Data modyfikacji: 2016-02-08 09:58

W związku z informacjami udzielonymi przez Wójta na zebraniu mieszkańców w dniu 19.01.2016r. w sprawie planów budowy kopalni na terenie administracyjnym Gminy Kobiór, objętym koncesją „Studzienice 1”, dyrektor ds. inwestycji reprezentujący firmę Studzienice Sp. z o.o. poprosił o umożliwienie mu spotkania z Radą Gminy.
Do spotkania doszło w dniu 28.01.2016r. na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa Rady Gminy Kobiór z udziałem 14 radnych.
W trakcie spotkania dyrektor ds. inwestycji przedstawił Komisji informacje na temat celów Spółki, prowadzonego postępowania zmierzającego do uzyskania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Studzienice 1, planowanej budowy i eksploatacji.

1) Studzienice Spółka z o.o. została utworzona w 2013r. przez fundusz inwestycyjny
jako jeden z kilkunastu podmiotów wchodzących w skład międzynarodowej Grupy ECI, na której czele stoi Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A.
Spółka została powołana w celu realizacji projektu w zakresie rozpoznawania, a następnie wydobywania węgla kamiennego ze złoża Studzienice1.

2) Na podstawie koncesji uzyskanej od Ministra Środowiska na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego, w lasach kobiórskich na tzw. Rosochaczu odwiercono otwór ST-1 do głębokości 1000 m, co umożliwiło wykonanie dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego Studzienice1. Następnie Minister Środowiska w 2015 roku wydał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża węgla kamiennego „Studzienice1”.

3) Aktualnie w opracowaniu są: raport oddziaływania inwestycji na środowisko, plan zagospodarowania złoża i raport osiadań terenu, na którym planowana jest eksploatacja.
Na podstawie tych dokumentów, w bieżącym roku, zostanie złożony wniosek  do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie decyzji środowiskowej. W postępowaniu tym zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa.
Po uzyskaniu decyzji środowiskowej Spółka zamierza wystąpić o koncesję na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Studzienice1.

4) W latach 2017-2018 przewiduje się rozpoczęcie budowy kopalni.

5) W roku 2020 planuje się rozpoczęcie eksploatacji złóż dwoma upadowymi z powierzchni. W Kobiórze eksploatacja planowana jest pod niezabudowanymi terenami leśnymi położonymi ok. 1,5 km na wschód od drogi krajowej DK- 1 (w pasie północ – południe) z filarem ochronnym dla rzeki Korzeniec, aby nie doprowadzić do zmiany kierunku jej przepływu. Przewidywane jest wydobycie metodą „na zawał” w ilości ok. 10.000 ton dziennie. Ewentualne rozszerzenie wydobycia na tereny sąsiednie wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o wydanie koncesji. W celu zabezpieczenia środków na usuwanie ewentualnych szkód górniczych Spółka planuje utworzenie specjalnego funduszu, od momentu uruchomienia kopalni.

Jak poinformował Dyrektor Spółki ds. inwestycji, przewidywane korzyści społeczne wynikające z realizacji Projektu Studzienice 1 to:
- możliwość powstania ok. 1000 nowych miejsc pracy w przyszłej kopalni
- rozwój sieci przedsiębiorstw o charakterze usługowo-handlowym, w otoczeniu kopalni (ok. 4000-5000 nowych miejsc pracy)
- zwiększenie wpływów do budżetu Gminy o ok. 1-2 mln zł rocznie z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz dodatkowo z podatków od zatrudnienia mieszkańców.

Na podstawie powyższych informacji oraz dyskusji, Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa zajęła jednogłośnie negatywne stanowisko wobec planów budowy kopalni na terenie Kobióra podając w uzasadnieniu:
- Inwestycja polegająca na budowie kopalni węgla kamiennego planowana jest na terenie gmin: Bojszowy (22,47%), Pszczyna (42,81%), Kobiór (33,12%) i Miedźna (0,6%). Na obszarze Gminy Kobiór są to tereny lasów objętych ochroną. Występuje uzasadniona obawa, że w wyniku eksploatacji górniczej zostaną znacznie naruszone stosunki wodne na tym obszarze, a las ulegnie zniszczeniu lub degradacji.
- Obszar górniczy przecina dolinę rzeki Korzeniec i w przypadku osiadań mogą nastąpić podtopienia terenów zabudowanych Gminy Kobiór oraz uszkodzenia lub awarie istniejącej infrastruktury.
- W trakcie uzgodnień z Urzędem Górniczym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak również dokumentacji projektowych kanalizacji i gazyfikacji, nie informowano Gminy na temat planowanej eksploatacji górniczej. W wyniku tego, powstała infrastruktura oraz budynki mieszkalne, nie zostały przystosowane do szkód górniczych.
- Brak jest gwarancji, że w przyszłości eksploatacja nie rozszerzy się na tereny sąsiednie, w tym obszary zabudowane w gminie Kobiór, które znajdują się ok. 1,5 km od terenów objętych koncesją Studzienice 1.
- Przewidywane zyski ekonomiczne mogą okazać się niewspółmierne do nieodwracalnych strat w środowisku.

Jednocześnie komisja wystąpiła z inicjatywą podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie negatywnego stanowiska wobec planów budowy kopalni w lasach kobiórskich na obszarze Gminy Kobiór objętym koncesją "Studzienice 1"

Projekt uchwały w tej sprawie stanowiący zał. nr 1 postanowiono poddać zaopiniowaniu przez społeczeństwo w dniach od 8 – 22 lutego 2016r.
Prawo do opiniowania mają wszyscy mieszkańcy Kobióra, którzy ukończyli 18 rok życia poprzez pisemne wyrażenie swojego stanowiska na karcie, której wzór stanowi zał. nr 2.
Po zapoznaniu się przez Radę Gminy z opiniami mieszkańców zostanie podjęta uchwała w przedmiotowej sprawie.

Informujemy, że negatywne stanowisko wobec planu budowy kopalni przez firmę Studzienice Sp. z o.o. wyraziła już Rada Gminy Bojszowy podejmując stosowną uchwałę.

Pliki do pobrania:


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 3140


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór