kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


KORONAWIRUS (COVID-19)


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Sesja absolutoryjna - debata nad raportem o stanie gminy

Sesja absolutoryjna - debata nad raportem o stanie gminy

Data powstania: 2020-07-21 08:19
Data modyfikacji: 2020-07-21 08:24

Na ostatniej sesji Rady Gminy Kobiór tzw. absolutoryjnej w dniu 30 czerwca została przeprowadzona debata  na podstawie Raportu o stanie gminy Kobiór w 2019 roku, sporządzonego przez wójta.
Raport o stanie gminy jest podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim, a w szczególności realizacji, polityk, programów, strategii, budżetu i uchwał rady. Obowiązek sporządzenia takiego raportu i przedstawienia go Radzie Gminy został wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Z raportu wynika między innymi, że  w 2019 roku:
Liczba zameldowanych mieszkańców Kobióra zwiększyła się o 33 osoby i na koniec roku wyniosła 4858 osób. Problemem nierozwiązanym od wielu lat jest zamieszkiwanie na terenie naszej gminy bez zameldowania dość sporej grupy mieszkańców, w wyniku czego dochody z podatku PIT są znacznie uszczuplone.
Wskaźnik bezrobocia zmalał w ubiegłym roku z 3% (66 osób) do 2,6 % (55 osób) na koniec 2019 roku.
Rok 2019 był dla naszej gminy korzystny, a  kondycja finansowa dobra.
W 2019 roku dochody gminy ogółem w stosunku do roku 2018 wzrosły o 3,22% i wynosiły 26 901 835zł, w tym dochody własne stanowiły 46,62%, dotacje 34,05% i subwencje 19,33%. Wydatki na koniec grudnia 2019 roku zamknęły się kwotą 26 931 140 zł.

Główne kierunki wydatków poniesionych w 2019 to:
• oświata i wychowanie 27,77%,
• pomoc społeczna w tym program 500plus 24,62%,
• gospodarkę komunalna 10,04%,
• administrację publiczna 9,56%,
• transport i łączność w tym przebudowa dróg 9,11%
• rolnictwo i łowiectwo (w tym budowa kanalizacji) 4,83%
• gospodarka mieszkaniowa 3,29%
• kultura fizyczna w tym budowa boisk przyszkolnych 5,69%
Problemem był brak pełnego pokrycia wydatków na oświatę przez subwencję oświatową (jej niedobór wynosił około 200 000 zł).

Inwestycje zrealizowane w 2019 roku
Na dzień 31 grudzień wydatki majątkowe zamknęły się łączną kwotą około 6 107 000 zł., przy czym pozyskane dotacje z różnych źródeł wyniosły około 2.653.853 zł
Spośród zadań zrealizowanych w 2019r. na szczególną uwagę zasługuje:
• przebudowa infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej z częściowym (ok.30%)dofinansowaniem Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu,
•   budowa z dofinansowaniem unijnym, drugiego etapu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Ołtuszewskiego, Leśników i na Kąty oraz etapu trzeciego obejmującego odcinek sieci łączący ul. Kwiatową z ul. Wróblewskiego,
•   termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 (dawnego hotelu) z dofinansowaniem unijnym wraz z modernizacją kotłowni z wykorzystaniem dotacji Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii, dobudową nowego wejścia oraz dużym zakresem remontów w tym budynku,
• budowa trzech kolejnych odcinków ścieżek rowerowych (w rejonie Starodroża, ul.Przelotowej i Książęcej) z dofinansowaniem GZM,
• wymiana 242 opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w technologii LED z dofinansowaniem GZM,
•   utworzenie oraz wyposażenie Klubu Senior Plus na parterze Gminnego Domu Kultury z wykorzystaniem dotacji rządowej, wynoszącej ok.65% kosztów zadania oraz modernizacja łazienek w tym budynku,
• przebudowa kolejnych dróg gminnych tj.: ul. Kodowej, oraz odcinków ulicy Stobika, Kobiórskiej, Olszewskiego, Ołtuszewskiego i Kwiatowej oraz utwardzenie parkingów i dróg dojazdowych na Gminnym Ośrodku Sportu,
•    budowa nowego oświetlenia w technologii LED przy ul. Wschodniej i Kwiatowej,
•   zakup nowego wozu bojowego dla OSP w Kobiórze z dużym dofinansowaniem zewnętrznym pokrywającym ok. 2/3 kosztów.
Przy realizacji zadań inwestycyjnych  nie było potrzeby zaciągania kredytów i pożyczek, a podstawowym źródłem  ich finansowania były dotacje uzupełniane w niezbędnym zakresie środkami własnymi.

W 2019 roku zrealizowano pierwszy etap wieloletniego programu ograniczenia niskiej emisji, poprzez dofinansowanie ze środków gminy wymiany 27 kotłów węglowych na gazowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Zgodnie z tym programem mieszkańcy Kobióra mogli liczyć na dofinansowanie wymiany kotłów w kwocie 5000zł.

Ilość gruntów w zasobie zwiększyła  się w 2019r  o blisko 1,5 hektara. Na to składają się grunty przejęte pod drogi z mocy prawa oraz  w trybie cywilno-prawnym, wykup gruntu pod plac zabaw przy ul. Rzecznej oraz komunalizacja 9 działek Skarbu Państwa o łącznej  powierzchni około 1,23 ha. Gmina posiada 10 użytkowników wieczystych. Zawarto w 2019r. 69 umów najmu oraz  43 umowy dzierżawy.

W styczniu 2019 roku uchwalono Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kobiór III edycja, co stworzyło możliwość wprowadzenia zmian w planie miejscowym.

Do Szkoły Podstawowej uczęszczało w roku szkolnym 2018/2019 463 uczniów w 21 oddziałach , zaś w roku szkolnym 2019/2020 418 uczniów w 19 oddziałach.
Wyniki w nauce naszych dzieci i młodzieży, w roku szkolnym 2018/2019, były wyższe od średniej w regionie. Możemy być również dumni z postawy naszej młodzieży, która w 2019 roku na Międzynarodowej Spartakiadzie Miast Partnerskich w Sajoszentpeter (Węgry) w dobrym stylu wywalczyła drugie miejsce.

W Gminnym Przedszkolu funkcjonowało 7 oddziałów, do których uczęszczało 170 dzieci w wieku 3 do 6 lat. W związku z pojawiającym się brakiem miejsc w Gminnym  Przedszkolu,  trzeba będzie zastanowić nad  rozbudową lub budową nowego obiektu (jeżeli pojawi się  możliwość uzyskania dotacji na ten cel).

Rok 2019 był rokiem jubileuszy Obchodzono 100-lecie powstania Chóru Harmonia, 70-lecie Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, 35-lecie Kobiórskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, 25-lecie Chóru Ex Animo, oraz 25-lecie Skat Club Kobiór.

W ramach debaty analizowano między innymi takie problemy jak:
• możliwość rozbudowy istniejącego przedszkola, budowy nowego lub utworzenia przedszkola prywatnego oraz żłobka,
• możliwość zwiększenia dochodów gminy poprzez utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej i  ściągnięcie do Kobióra inwestorów,
• funkcjonowanie urzędu, jednostek gminnych, instytucji kultury  oraz Kobimedu  w czasie pandemii i możliwość stopniowego „odmrażania” ich działalności,
• możliwość dalszego funkcjonowania urzędu gminy i pozyskiwania nowych kadr w związku z przechodzeniem na emeryturę jej pracowników,
• możliwość pozyskania środków finansowych na  utrzymanie rowów melioracyjnych.

Raport o stanie gminy był podstawą do udzielenia przez radę votum zaufania wójtowi.

Następnie po zapoznaniu się z pozytywną opinią komisji rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej rada jednogłośnie  udzieliła Wójtowi Gminy Kobiór absolutorium z wykonania budżetu za 2019rok.
Jak wynika z raportu o stanie gminy oraz opinii RIO na powyższe absolutorium pracowało wiele osób z załogi urzędu gminy oraz jednostek i instytucji gminnych. Wobec powyższego składam serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnej realizacji zadań przewidzianych w budżecie gminy w 2019 roku.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 296


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór