kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


KORONAWIRUS (COVID-19)


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Wybory ławników sądowych w 2015r.

Wybory ławników sądowych w 2015r.

Data powstania: 2015-06-10 08:27
Data modyfikacji: 2015-06-10 08:31

Wójt Gminy Kobiór informuje, że w 2015 roku zostaną przeprowadzone przez Radę Gminy wybory ławników sądowych na kadencję w latach 2016 - 2019.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r - Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. z 2015 poz.133) - art. 162 § 1 – Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji ( czyli do 30.06.2015r.)
Spośród kandydatów na ławników, Rada Gminy, w terminie do końca października br., dokona wyboru
2 ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach:
- 1 ławnik do orzekania w sprawach karnych,
- 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych.

Ławnikiem może być wybrany ten kto:  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru,  ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat,  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz
w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia dokonuje się na „karcie zgłoszenia”, której wzór dostępny jest w biurze Rady Gminy lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz Urzędu Gminy www.kobior.pl

Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłoszonej osoby,
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt 1- 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:
1. aktualny odpis (opatrzony datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia)
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,
2. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata dokonuje grupa  pięćdziesięciu obywateli.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w terminie do 30.06.2015 w biurze Rady Gminy Kobiór.
Zgłoszenie nie spełniające wymogów formalnych, lub które wpłynęło po terminie pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.  

Pliki do pobrania:


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 1016


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór