Jesteś tutaj: Strona główna / „Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”

„Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”

Data powstania: 2014-05-04 11:35
Data modyfikacji: 2014-06-24 18:14

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -  realna odpowiedź na realne potrzeby"
„Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013: 6 874 242,52 zł

Wartość całkowita projektu: 8 611 573,40 zł

Koszty kwalifikowalne: 8 362 825,46 zł

 

Przedmiot i cele projektu
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i modernizacja istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków „Wschód”, zlokalizowanej przy ul. Rzecznej w Kobiórze, zmierzająca do zwiększenia jej przepustowości z 300 m³/dobę do 650 m³/dobę.
W zakres inwestycji wchodzi również budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, obejmującej tereny osiedla mieszkaniowego „za torami PKP” w Kobiórze w rejonie ulic: Żeńców, Kodowej, Żołędziowej, Agatowej, Liliowej, Rubinowej, Bluszczowej, Składowej, Zachodniej i części ul. Centralnej i Cichej o łącznej długości 4 668 mb, w tym przekroczenie przeciskiem torów kolejowych linii PKP nr 139 Katowice-Zwardoń oraz wykonanie przewiertu pod drogą wojewódzką nr 928 (ul. Centralna). W ramach projektu odtworzona zostanie również nawierzchnia drogowa na tym terenie w pasie wybudowanej kanalizacji.
Realizacja inwestycji pozwoli przyjmować ścieki zarówno z budowanej obecnie kanalizacji w rejonie osiedla za torami PKP (z około 165 budynków), jak również z planowanej do wybudowania w przyszłości kanalizacji w rejonie ul. Ołtuszewskiego i ul. Promnickiej.
Inwestycja ma na celu zlikwidowanie zjawiska niekontrolowanego zanieczyszczania wód gruntowych i powierzchniowych przez co przyczyni się do ochrony zbiorników małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze
Zakończenie inwestycji planuje się na dzień 14 listopada 2011 r.

Finansowanie
Realizowana inwestycja jest w 82,2 % finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, jak również ze środków pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków własnych Gminy Kobiór.

Kalendarz inwestycji
1. W miesiącu marcu 2007 r. przeprowadzono wywiad terenowy na Osiedlu za torami PKP, polegający na porównaniu mapy z terenem dla celów jej aktualizacji, z uwzględnieniem brakujących przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz uzgodnieniu z właścicielami trasy i głębokości zalegania nowych przyłączy do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w formie ankiety.
2. Równocześnie zwrócono się do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., Telekomunikacji Polskiej S.A., Górnośląskiej Spółki Gazownictwa oraz Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego o wniesienie urządzeń będących w eksploatacji tych przedsiębiorstw na mapach.
3. W dniu 12 kwietnia 2004 r. działając na podstawie art. 69, 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  Urząd Gminy Kobiór zwrócił
się do 7 firm geodezyjnych z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zadania p.n. „Aktualizacja mapy zasadniczej dla celów projektowych w rejonie Osiedla za torami PKP w Kobiórze”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PROMEG S.C. Barbara Pudełko i Brunon Dudzik z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. Sienkiewicza 23, z którą podpisano w dniu 24 kwietnia 2007 r. umowę na realizację zadania. Roboty geodezyjne obejmowały aktualizację mapy terenu o łącznej pow. ok. 63 ha, założenie i trwałe oznaczenie reperów roboczych. Prace geodezyjne zakończono 25 czerwca 2007 r.
4. 11 kwietnia 2007 r. ogłoszono przetarg na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla za torami PKP w Kobiórze. Postępowanie rozstrzygnięto dnia 26 kwietnia 2007 r. wyłaniając jako wykonawcę  firmę EKOTOM Tomasz Nawieśniak z siedzibą 43-360 Bystra k. Bielska-Białej, ul. Uzdrowiskowa 7, z którą podpisano w dniu 8 maja 2007 r. umowę na realizację prac projektowych.
5. W dniu 6 grudnia 2007 r. uzyskano decyzję Starosty Pszczyńskiego nr 1252/07 (pismo nr AB.7351-IV-63/07) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla mieszkaniowego za torami PKP  w Kobiórze. Decyzja stała się ostateczna w dniu 11 stycznia 2008 r.
6. W dniu 27 grudnia 2007 r. uzyskano decyzję Starosty Pszczyńskiego nr 1328/07 (pismo nr AB.7351-IV-71/07) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji p.n. Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Wschód” w Kobiórze na działkach 594/54 i 597/54. Decyzja stała się ostateczna w dniu 21 stycznia 2008 r.
7. Wojewoda Śląski decyzją nr 142/08 z dnia 18 września 2008 r. (pismo nr IF/V/7111/02/168/08) zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym za torami PKP w Kobiórze – skrzyżowanie z linią kolejową 139 Katowice-Zwardoń i drogą wojewódzką 928. Na terenie położonym w Kobiórze przy ul. Centralnej na działkach 142/43, 143/44, 945/2 gm. kat Kobiór”. Decyzja stała się ostateczna w dniu 26 września 2008 r.
8. Pierwszy wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla zadania (nr WND-RPSL.05.01.00-00-16/08-01) złożono w dniu 29 lutego 2008 r. Na ogólną liczbę 60 wniosków nasz znalazł się na 13 miejscu listy rankingowej i ze względu na ograniczoną alokację nie uzyskał dofinansowania.
9. W drugim naborze w ramach naboru 05.01-00-066/09 Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Priorytetu V. Środowisko, Gmina Kobiór złożyła w dniu 6 kwietnia 2009 r. wniosek p.n. Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze (nr WND-RPSL.05.01.00-00-034/09-01). Uzyskał on 38,50 pkt (na 40 pkt możliwych do uzyskania) i znalazł się na 1 pozycji listy rankingowej.
10. W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych, jak wcześniej planowano, w dniu 2 października 2009 r. wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach o udzielnie pożyczki na realizację przedmiotowej inwestycji. Umowę pożyczki z WFOŚiGW nr 3/2010/31/OW/ok/P podpisano w dniu 8 stycznia 2010 r.
11. Umowę o dofinansowanie dla inwestycji p.n. Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa podpisano dnia 26 marca 2010 r.
12. Pierwszy przetarg na realizację zadania ogłoszono na portalu zamówień publicznych w dniu 26.04.2010 r. W związku z faktem, iż wartość jedynej złożonej w dniu 17.05.2010 r. oferty znacznie przewyższała kwotę, którą zamawiający planował przeznaczyć na realizację inwestycji przetarg został unieważniony na podstawie  art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Drugi przetarg nieograniczony ogłoszono w dniu 30.06.2010 r. W dniu otwarcia tj. 08.06.2010 r. wpłynęły 3 oferty. Zamówienia udzielono firmie Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Płaskiej 4-10 w dniu 04.08.2010 r. (podpisanie umowy). Cena ofertowa: 7.909.901,35 zł
14. Przetarg nieograniczony na sprawowanie obowiązków nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania ogłoszono w dniu 10.05.2010 r. Wpłynęły 3 oferty. Umowę podpisano w dniu 29.07.2010 r. z konsorcjum firm  Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o. z siedzibą Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 11a, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „WUDIMEKS” sp. z o.o. z siedzibą Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 60/62, oraz Firmą Usługową „GAWŁOWSKI” Gawłowski Piotr z siedzibą Częstochowie przy ul. Biała 7 Cena ofertowa: 171.600,00 zł.
15. I ODBIÓR (30.11.2010 r.)
Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Wschód”
Roboty przygotowawcze
Modernizacja pompowni głównej (branża konstrukcyjno-budowlana)
Modernizacja zbiornika ścieków dowożonych (branża konstrukcyjno-budowlana), (branża konstrukcyjno-budowlana)
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu za torami PKP w Kobiórze
Etap I (kolektor doprowadzający - ul. Centralna wraz z przejściem pod torami PKP o łącznej długości 730,5 mb)
Etap II (ul. Zachodnia, ul. Liliowa i część ul. Żołędziowej o łącznej długości 915,9 mb)
16. II ODBIÓR (24.03.2011 r.)
Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Wschód”
Modernizacja pompowni głównej (branża technologiczna)
Modernizacja zbiornika ścieków dowożonych (branża technologiczna)
Budowa komory napowietrzania KN2 (branża konstrukcyjno-budowlana)
Budowa komory tlenowej stabilizacji osadu (branża konstrukcyjno-budowlana)
Budowa osadników wtórnych i pompowni osadu (branża konstrukcyjno-budowlana)
Modernizacja budynku technologicznego w zakresie wzmocnienia ław fundamentowych
Odbiór robót dodatkowych wykonanych zgodnie z protokołem konieczności z dnia 29.10.2010 r. oraz projektem zamiennym osadników wtórnych i pompowni osadu.
17. III ODBIÓR (16.05.2011 r.)
Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Wschód”
Roboty przygotowawcze
Modernizacja studni rozdziału ścieków (branża konstrukcyjno-budowlana i technologiczna)
Budowa komory napowietrzania KN2 (branża technologiczna)
Budowa osadników wtórnych i pompowni osadu (branża technologiczna)
Modernizacja budynku technologicznego:
- roboty rozbiórkowe,
- nadbudowa o jedną kondygnację.
Część elektryczna i AKPiA:
- montaż sterownicy NE1 pole 1-2, 3-4
- montaż sterownicy NE2
- aparatura kontrolno-pomiarowa,
- instalacje automatyka.
18. IV ODBIÓR (07.07.2011 r.)
Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Wschód”
Modernizacja studni rozdziału napowietrzania (branża konstrukcyjno-budowlana i technologiczna)
Modernizacja komory pomiarowej (branża konstrukcyjno-budowlana)
Budowa komory tlenowej stabilizacji osadu (branża technologiczna)
Modernizacja budynku obsługowego:
- instalacje ciepłej i zimnej wody, instalacje kanalizacyjne,
- roboty ciesielskie i dachowe,
- schody stalowe zewnętrzne.
Część elektryczna i AKPiA:
- instalacje automatyka,
- instalacje elektryczne poddasze,
- skrzynki sterowania miejscowego,
- kanalizacja kablowa,
- demontaż istniejącej instalacji.
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu za torami PKP w Kobiórze
Etap III (ul. Agatowa, ul. Bluszczowa, ul. Żołędziowa o łącznej długości 897,29 mb)
Etap IV (ul. Składowa, rejon ul. Centralnej wraz z przejściem pod drogą wojewódzką nr 928 o łącznej długości 829,48 mb)
19. V ODBIÓR (29.09.2011 r.)
Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Wschód”
Modernizacja zbiornika buforowego (branża konstrukcyjno-budowlana i technologiczna)
Rozruch oczyszczalni – I etap
Modernizacja budynku technologicznego - budowa wiaty stalowej magazynu osadu
Sieci zewnętrzne – roboty ziemne i roboty montażowe
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu za torami PKP w Kobiórze
Etap V (ul. Rubinowa i ul. Kodowa o łącznej długości 906 mb)
20. VI ODBIÓR (28.11.2011 r.)
Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Wschód”
Modernizacja komory pomiarowej (branża technologiczna)
Modernizacja komory napowietrzania KN1 (branża konstrukcyjno-budowlana i technologiczna)
Modernizacja budynku technologicznego:
- roboty remontowe – parter budynku,
- remont elewacji,
- dostawa i montaż instalacji technologicznych,
- budowa wiaty stalowej stopnia mechanicznego,
Rozruch oczyszczalni II Etap
Drogi i place
Część elektryczna i AKPiA:
- instalacje oświetlenia zewnętrznego,
- instalacje oświetlenia wiat i przyczep,
- instalacje – automatyka,
- system sterowania włamaniem,
- dostawa i montaż agregatu prądotwórczego,
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu za torami PKP w Kobiórze
Etap VI (rejon ul. Żeńców) i Etap VII (renowacja nawierzchni dróg)
21. W dniu 5 grudnia 2011 r. uzyskano decyzję Starosty Pszczyńskiego o pozwoleniu wodnoprawnym na rozbudowaną oczyszczalnię ścieków do przepustowości 650m³/d.
22. W dniu 9 grudnia 2011 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie rozbudowanej oczyszczalni ścieków „Wschód” oraz decyzję o pozwoleniu na użytkowanie kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla mieszkaniowego za torami PKP w Kobiórze.
23. W dniu 15 grudnia 2011 r. dokonano uroczystego otwarcia zrealizowanej inwestycji. Przecięcia wstęgi dokonali Starosta Pszczyński Paweł Sadza, przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach Mariusz Deinek oraz Wójt Gminy Kobiór Stefan Ryt. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Damian Suszka w obecności księdza seniora Rudolfa Myszora. Druga część uroczystości odbyła się w Gminnym Domu Kultury przy ul. Centralnej 16 w Kobiórze, gdzie odbyła się prezentacja projektu wraz z otwarciem galerii zdjęć z jego realizacji. Prezentacji dokonał Zastępca Wójta Gminy Kobiór Eugeniusz Lubański. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Kobiórsko Czelodka” ze szkoły podstawowej w Kobiórze.

Pliki do pobrania:


Autor: Strączek Grzegorz
Ilość wyświetleń: 1703


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór